Doc.dr.sc. Šime Manola, dr.med., FESC

sime manolaVoditelj odjela Kardiologija I, voditelj Laboratorija za elektrofiziologiju srca

Rođen sam 30. studenog 1970. godine u Zadru. Specijalizaciju iz interne medicine započeo sam 2000. godine u Kliničkoj bolnici “Sestre Milosrdnice”, a specijalistički  ispit iz interne medicine položio sam 2003.godine. Od tada do 2011 radio sam u Zavodu za bolesti srca i krvnih žila Interne klinike, kao odjelni liječnik na području opće kardiologije, interventne kardiologije, elektrofiziologije i elektrostimulacije. 2005. godine  proveo sam godinu dana na edukaciji iz elektrofiziologije kod dr. Riccarda Cappata; Policlinico San Donato Milaneze; Milano; Italija.  2007. godine položio sam subspecijalistički ispit iz kardiologije.  Od 2011 voditelj sam kardiološkog odjela i laboratorija za elektrofiziologiju srca.   Danas je iza mene deset godišnje iskustvo u interventnoj kardiologiji (ćlan tima za primarnu PCI od 2003.g.), u implantaciji elektrostimulatora srca, ICD-a i CRT terapiji te u  elektrofiziologiji.

2003. godine završio sam Poslijediplomski studij – Medicinske znanosti. 2005. godine postao sam asistent na Katedri za Internu medicinu Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Akademski stupanj doktora medicinskih znanosti iz područja biomedicine  i zdravstva stekao sam 2010. godine obranom disertacije pod naslovom: “Utjecaj atrioventrikulskog intervala na interventrikulsku disinkroniju i  udarni volumen   u bolesnika s totalnim atrioventrikulskim blokom i implantiranim DDD elektrostimulatorom srca“. Od 2010. godine izabran je u nastavno zvanje višeg asistenta. Trenutno u znanstvenom zvanju višeg suradnika.

Dosadašnjim stručnim i znanstvenim radom  objavio sam šezdesetak znanstvenih članaka i kongresnih priopćenja od kojih je  11 citirano  u Current Contents-u. Autor sam poglavlja udžbenika iz Interne medicine za studente stomatologije i interne medicine. Aktivno sam sudjelovao na nizu domaćih i međunarodnih stručnih sastanaka i kongresa .

2014 imenovan sam za predsjednika Radne skupine za aritmije i elektrostimulaciju srca Hrvatskog kardiološkog društva.

sime manola