Dr. Nikola Krmek

Dr. Nikola Krmek

nikola krmekRođen sam 29.11.1982.g. u Metkoviću. U istom gradu završio sam Jezičnu gimnaziju, a potom upisao Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu gdje sam diplomirao 2007.g. Nakon staža i položenog stručnog ispita započinjem specijalizaciju iz pedijatrije na Klinici za pedijatriju KBCa Sestre milosrdnice. Specijalistički ispit sam položio 2013.g. Od tada radim na Odjelu za dječju kardiologiju iste ustanove. Užu specijalizaciju iz dječje kardiologije odradio sam od 2014. do 2016.g. u KBCu Sestre milosrdnice te na Klinici za pedijatriju KBCa Zagreb. Za vrijeme uže specijalizacije započinje i moja edukacija iz invazivne kardiologije. Od 2016. g. uključen sam u edukaciju iz elektrofiziologije u našem Laboratoriju za elektrofiziologiju srca. U 2017.g. proveo sam 6 mjeseci u Budimpešti u pedijatrijskom elektrofiziološkom laboratoriju kod dr. Laszlo Kornyeia gdje sam imao priliku raditi elektrofiziologiju kod djece sa kompleksnim srčanim aritmijama kao i sudjelovati u invazivnim hemodinamskim studijama i intervencijama. Objavio sam 5 znanstvenih članaka, od toga 2 citirana u Current Contents bazi. Sudjelovao sam aktivno na više domaćih i inozemnih stručnih kongresa.

Nikola Krmek Aritmije KBCSM

Dr. Ivan Zeljković

Dr. Ivan Zeljković

ivan zeljkovic 150 pxRođen sam 7. ožujka 1986. godine u Splitu. Djetinjstvo sam proveo u Omišu gdje sam  završio osnovnu skolu i jezicnu gimnaziju. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisao sam 2004. godine, a diplomirao sam u srpnju 2010. Obvezni pripravnički staž u trajanju od godinu dana obavio sam u Kliničkom bolničkom centru “Sestre Milosrdnice” tijekom 2011. Specijalizaciju iz kardiologije započeo sam 2012. Godine, takodjer u Kliničkom bolničkom centru “Sestre Milosrdnice”. Specijalisticki ispit sam polozio u listopadu 2017. i odtad radim u Klinici za bolesti srca i krvnih žila kao specijalist kardiolog.  Uze područje stručnog rada mi je aritmologija i srčana elektrostimulacija.

Od studenog 2017. sam na usavrsavanju iz podrucja intervencijske elektrofiziologije, srcane elektrostimulacije i resinkronizacijske terapije u Sveucilisnoj bolnici Basel (Universitätspital Basel), Basel, Svicarska (mentor: prof. dr.sc. Christian Sticherling).

2016. godine završio sam Poslijediplomski studij na Stomatoloskom fakultetu Sveucilista u Zagrebu. Akademski stupanj doktora medicinskih znanosti iz područja biomedicine  i zdravstva stekao sam u lipnju 2017. obranom doktorske disertacije pod naslovom: „Ucinkovitost kardiogoniometrije u predikciji stabilne koronarne bolesti u zena“.

Aktivno sam sudjelovao na nizu domaćih i međunarodnih stručnih sastanaka i kongresa. Dosadašnjim znanstvenim radom  objavio sam 14 članaka u citiranim publikacijama od čega 10 citiranih u CC indeksiranim časopisima te 10 radova u necitiranim publikacijama. Sudjelovao sam u pisanju udžbenika „EKG u hitnim stanjima“.

Ivan Zeljkovic Aritmije KBCSM