Dr.sc. Vjekoslav Radeljić, dr.med.

vjekoslav-radeljicRođen sam 6. siječnja 1978. godine u Imotskom gdje sam završio osnovnu školu i prirodoslovno-matematičku gimnaziju. 1996. godine upisao sam Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a diplomirao u srpnju 2002. godine. Obvezatni pripravnički staž obavio u idućih godinu dana te državni ispit položio u srpnju 2003. godine.  Specijalizaciju iz interne medicine započeo sam 2003. godine u Kliničkoj bolnici “Sestre Milosrdnice”, a specijalistički sam ispit položio 26. veljače 2008 .godine. Od položenog specijalističkog ispita radim kao odjelni liječnik na  Zavodu za bolesti srca i krvnih žila Interne klinike KBC Sestre milosrdnice. 2012. godine položio sam subspecijalistički ispit iz uže specijalizacije kardiologije. Područje stručnog rada mi je osim interne medicine i opće kardiologije, aritmologija i srčana elektrostimulacija. Na stručnom usavršavanju iz područja srčane aritmologije i  elektrostimulacije srca bio sam u kardiološkim centrima u Bratislavi, Slovačka i Debrecenu, Mađarska te na šest kratkih specijaliziranih tečajeva u Lozani, Švicarska i Frankfurt, Njemačka. 2010. godine završio sam Poslijediplomski studij – Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu u Zagrebu te 2011. godine obranio doktorsku disertaciju na temu asimptomatske fibrilacije atrija kod bolesnika s elektrostimulatorom srca.  Aktivno sam sudjelovao na nizu domaćih i međunarodnih stručnih sastanaka i kongresa (četiri održana predavanja na međunarodnim kongresima). Objavio sam dvanaest članaka u citiranim publikacijama od toga šest citiranih u Current Contents bazi.

vjekoslav radeljic