Prof. dr. sc. Diana Delić Brkljačić, dr. med.

Predstojnica Klinike za bolesti srca i krvnih žila KBC Sestre milosrdnice.

Rođena sam 31. listopada 1964. u Sinju. Osnovnu školu i Matematičku gimnaziju završila sam u Zagrebu.

Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala sam 15. srpnja 1988. Nakon pripravničkog staža u KB Sestre milosrdnice položila sam stručni ispit 13.4.1990. Od 1990-92 bila sam znanstveni novak na Klinici za internu medicinu KB Sestre milosrdnice, pod vodstvom prof.dr. Šime Mihatova, te sam na  PMF u Zagrebu 18.12.1992. obranila magistarski rad pod naslovom «Prognostičko značenje pokazatelja funkcije lijeve klijetke u petogodišnjem preživljavanju nakon akutnog infarkta miokarda». 1992.-1996. Specijalizirala sam internu medicinu u KB «Sestre milosrdnice» u Zagrebu 3. srpnja 1996. Položila specijalistički ispit iz interne medicine, te od tada radim kao  specijalist internist u Klinici za internu medicinu KB «Sestre milosrdnice», na Zavodu za kardiovaskularne bolesti. U svibnju i lipnju 2000. godine boravila na Department of Cardiology, University Hospital of Hamburg- Eppendorf na edukaciji u području transezofagijske ehokardiografije. Nakon toga  tri puta boravila sam na stručnoj edukaciji iz elektrostimulacije srca u Švicarskoj. 26.2.2004. godine položila sam subspecijalistički ispit iz kardiologije 19.12.2007. obranila sam na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu doktorsku disertaciju pod naslovom «Utjecaj ATII blokatora i blokatora kalcijskih kanala na doplerski indeks otpora, akceleracijsko vrijeme i akceleracijski indeks u intrarenalnim arterijama bolesnika s esencijalnom hipertenzijom». Pročelnica sam Zavoda za kardiologiju Interne klinike KBC «Sestre milosrdnice» od studenog 2008. Sudjelovala sam na više domaćih i stranih znanstvenih i stručnih skupova. Izabrana sam u znanstveno –nastavno zvanje docenta na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na Katedri za internu medicinu u listopadu 2009.godine. Koautor u sam 21 publiciranom znanstvenom i stručnom radu, od čega je 11 radova objavljeno u časopisima zastupljenim u CC.

Održala sam niz predavanja na domaćim i stranim stručnim skupovima. Članica sam Hrvatskog liječničkog zbora, članica i dopredsjednica Hrvatskog kardiološkog društva od 2012, članica Europskog kardiološkog društva. Uža područja interesa su mi ehokardiografija i elektrostimulacija srca. Zamjenica pročelnika Katedre za internu medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sam od 2012.godine.

Udana sam, majka dvojice sinova, starih 25 i 23 god