Dr. Nikola Krmek

Dr. Nikola Krmek

nikola krmekRođen sam 29.11.1982.g. u Metkoviću. U istom gradu završio sam Jezičnu gimnaziju, a potom upisao Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu gdje sam diplomirao 2007.g. Nakon staža i položenog stručnog ispita započinjem specijalizaciju iz pedijatrije na Klinici za pedijatriju KBCa Sestre milosrdnice. Specijalistički ispit sam položio 2013.g. Od tada radim na Odjelu za dječju kardiologiju iste ustanove. Užu specijalizaciju iz dječje kardiologije odradio sam od 2014. do 2016.g. u KBCu Sestre milosrdnice te na Klinici za pedijatriju KBCa Zagreb. Za vrijeme uže specijalizacije započinje i moja edukacija iz invazivne kardiologije. Od 2016. g. uključen sam u edukaciju iz elektrofiziologije u našem Laboratoriju za elektrofiziologiju srca. U 2017.g. proveo sam 6 mjeseci u Budimpešti u pedijatrijskom elektrofiziološkom laboratoriju kod dr. Laszlo Kornyeia gdje sam imao priliku raditi elektrofiziologiju kod djece sa kompleksnim srčanim aritmijama kao i sudjelovati u invazivnim hemodinamskim studijama i intervencijama. Objavio sam 5 znanstvenih članaka, od toga 2 citirana u Current Contents bazi. Sudjelovao sam aktivno na više domaćih i inozemnih stručnih kongresa.

Nikola Krmek Aritmije KBCSM

Dr. Ivan Zeljković

Dr. Ivan Zeljković

ivan zeljkovic 150 pxRođen sam 7. ožujka 1986. godine u Splitu. Djetinjstvo sam proveo u Omišu gdje sam  završio osnovnu skolu i jezicnu gimnaziju. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisao sam 2004. godine, a diplomirao sam u srpnju 2010. Obvezni pripravnički staž u trajanju od godinu dana obavio sam u Kliničkom bolničkom centru “Sestre Milosrdnice” tijekom 2011. Specijalizaciju iz kardiologije započeo sam 2012. Godine, takodjer u Kliničkom bolničkom centru “Sestre Milosrdnice”. Specijalisticki ispit sam polozio u listopadu 2017. i odtad radim u Klinici za bolesti srca i krvnih žila kao specijalist kardiolog.  Uze područje stručnog rada mi je aritmologija i srčana elektrostimulacija.

Od studenog 2017. sam na usavrsavanju iz podrucja intervencijske elektrofiziologije, srcane elektrostimulacije i resinkronizacijske terapije u Sveucilisnoj bolnici Basel (Universitätspital Basel), Basel, Svicarska (mentor: prof. dr.sc. Christian Sticherling).

2016. godine završio sam Poslijediplomski studij na Stomatoloskom fakultetu Sveucilista u Zagrebu. Akademski stupanj doktora medicinskih znanosti iz područja biomedicine  i zdravstva stekao sam u lipnju 2017. obranom doktorske disertacije pod naslovom: „Ucinkovitost kardiogoniometrije u predikciji stabilne koronarne bolesti u zena“.

Aktivno sam sudjelovao na nizu domaćih i međunarodnih stručnih sastanaka i kongresa. Dosadašnjim znanstvenim radom  objavio sam 14 članaka u citiranim publikacijama od čega 10 citiranih u CC indeksiranim časopisima te 10 radova u necitiranim publikacijama. Sudjelovao sam u pisanju udžbenika „EKG u hitnim stanjima“.

Ivan Zeljkovic Aritmije KBCSM

Sanja Keleković

kelekovic sanjaRođena sam 24.01.1983. godine u Zagrebu. Srednju medicinsku školu završila sam u školi za medicinske sestre Vrapče u Zagrebu, 2001. godine. Nakon toga sam odradila pripravnički  staž u psihijatrijskoj bolnici Vrapče u Zagrebu, 2002. godine. U KBC Sestre milosrdnice zapošljavam se 2003.godine. Najprije u hitnoj službi  Klinike za unutarnje bolesti, nakon toga na odjelu kardiologije 1, te veći dio radnog staža provela sam na odjelu intenzivne kardijalne skrbi iste klinike. 2010 završila sam preddiplomski strudij na Visokoj zdravstvenoj školi u Bihaću. Od ožujka 2015. godine radim u Centru za aritmije i elektrostimulaciju srca u Labaratortiju za elektrofiziološka ispitivanja srca.

sanja kelekovic 2

Dr.sc. Vjekoslav Radeljić, dr.med.

Dr.sc. Vjekoslav Radeljić, dr.med.

vjekoslav-radeljicRođen sam 6. siječnja 1978. godine u Imotskom gdje sam završio osnovnu školu i prirodoslovno-matematičku gimnaziju. 1996. godine upisao sam Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a diplomirao u srpnju 2002. godine. Obvezatni pripravnički staž obavio u idućih godinu dana te državni ispit položio u srpnju 2003. godine.  Specijalizaciju iz interne medicine započeo sam 2003. godine u Kliničkoj bolnici “Sestre Milosrdnice”, a specijalistički sam ispit položio 26. veljače 2008 .godine. Od položenog specijalističkog ispita radim kao odjelni liječnik na  Zavodu za bolesti srca i krvnih žila Interne klinike KBC Sestre milosrdnice. 2012. godine položio sam subspecijalistički ispit iz uže specijalizacije kardiologije. Područje stručnog rada mi je osim interne medicine i opće kardiologije, aritmologija i srčana elektrostimulacija. Na stručnom usavršavanju iz područja srčane aritmologije i  elektrostimulacije srca bio sam u kardiološkim centrima u Bratislavi, Slovačka i Debrecenu, Mađarska te na šest kratkih specijaliziranih tečajeva u Lozani, Švicarska i Frankfurt, Njemačka. 2010. godine završio sam Poslijediplomski studij – Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu u Zagrebu te 2011. godine obranio doktorsku disertaciju na temu asimptomatske fibrilacije atrija kod bolesnika s elektrostimulatorom srca.  Aktivno sam sudjelovao na nizu domaćih i međunarodnih stručnih sastanaka i kongresa (četiri održana predavanja na međunarodnim kongresima). Objavio sam dvanaest članaka u citiranim publikacijama od toga šest citiranih u Current Contents bazi.

vjekoslav radeljic

Gordana Hursa

gordana hursaRođena sam 1.5.1972 u Zaboku. Srednju medicinsku školu sam završila u školi za medicinske sestre Vrapče u Zagrebu 1990. Godine, a 1991. Godine zapošljavam se u KB Sestre milosrdnice. 2010. godine završila sam preddiplomski studij sestrinstva na Visokoj zdravstvenoj školi u Bihaću.

U 24 godine staža, ukupno 20 godina provela sam odjelu Kardiologije. Od 2012. godine radim u Laboratoriju za elektrofiziološka ispitivanja srca. Od 2013. Godine član sam tima za invazivnu i intervencijsku kardiologiju.

gordana hursa

Dr. Nikola Pavlović, dr.med., FESC

nikola pavlovic

Nikola Pavlović rođen je 08. veljače 1981. godine u Zagrebu gdje je završio osnovnu školu i V. gimnaziju. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 2005. godine. Specijalizaciju iz interne medicine odradio je u razdoblju od 2007. do 2011. g u Kliničkoj bolnici ”Sestre milsordnice” te je 2011.g položio specijalistički ispit. Od početka specijalizacije do danas radi na Zavodu za bolesti srca i krvnih žila na području opće kardiologije, interventne kardiologije, eletrofiziologije i elektrostimulacije. Od rujna 2013. do rujna 2014.g. radio  je kao stipendist Europskog društva za aritmije (EHRA Advanced Electrophysiology Fellowship) u Universitätsspital Basel u Švicarskoj (prof. Christian Sticherling, PD Michael Kühne) gdje se usavšavao u području ablacija srčanih aritmija te srčane elektrostimulacije i resinkronizacijske terapije.

U lipnju 2014. položio je Europski ispit iz elektrofiziologije (EHRA Certification level 1), a u lisopadu 2014 dobio punu akreditaciju Europskog kardiološkog društva iz područja elektrofiziologije i ablcija (Certified electrophysiology specialist (ECES) – Level 2).

U dosadašnjem stručnom i znanstvenom radu objavio je više od 70 znanstvenih radova i kongresnih priopćenja od čega 17 radova koji su citirani u Current Contents-u. Član je Hrvatskog kardiološkog društva i Europskog kardiološkog društva, Europskog aritmološkog društva te Radne skupne za aritmije i elektrostimulaciju srca.

Od rujna 2015. dr. Pavlović je član odbora za certificiranje iz elektrofiziologije Europskog aritmološkog društva. (EHRA Certification Committee).

2016. g. završio je  poslijediplomski doktorski studij na Medicinskom fakultetu u Zarebu.

2017. g. dobija titulu ”Fellow of the European Society of Cardiology”

Područje interesa su mu elektrofiziologija i ablacije srčanih aritmija, srčana resinkronizacijska terapija te intervencijska kardiologija.

nikola pavlovic

Prof.dr.sc. Diana Delić Brkljačić, dr.med.

diana delic brkljacicRođena sam 31. listopada 1964. u Sinju. Osnovnu školu i Matematičku gimnaziju završila sam u Zagrebu.

Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala sam 15. srpnja 1988. Nakon pripravničkog staža u KB Sestre milosrdnice položila sam stručni ispit 13.4.1990. Od 1990-92 bila sam znanstveni novak na Klinici za internu medicinu KB Sestre milosrdnice, pod vodstvom prof.dr. Šime Mihatova, te sam na  PMF u Zagrebu 18.12.1992. obranila magistarski rad pod naslovom «Prognostičko značenje pokazatelja funkcije lijeve klijetke u petogodišnjem preživljavanju nakon akutnog infarkta miokarda». 1992.-1996. Specijalizirala sam internu medicinu u KB «Sestre milosrdnice» u Zagrebu 3. srpnja 1996. Položila specijalistički ispit iz interne medicine, te od tada radim kao  specijalist internist u Klinici za internu medicinu KB «Sestre milosrdnice», na Zavodu za kardiovaskularne bolesti. U svibnju i lipnju 2000. godine boravila na Department of Cardiology, University Hospital of Hamburg- Eppendorf na edukaciji u području transezofagijske ehokardiografije. Nakon toga  tri puta boravila sam na stručnoj edukaciji iz elektrostimulacije srca u Švicarskoj. 26.2.2004. godine položila sam subspecijalistički ispit iz kardiologije 19.12.2007. obranila sam na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu doktorsku disertaciju pod naslovom «Utjecaj ATII blokatora i blokatora kalcijskih kanala na doplerski indeks otpora, akceleracijsko vrijeme i akceleracijski indeks u intrarenalnim arterijama bolesnika s esencijalnom hipertenzijom». Pročelnica sam Zavoda za kardiologiju Interne klinike KBC «Sestre milosrdnice» od studenog 2008. Sudjelovala sam na više domaćih i stranih znanstvenih i stručnih skupova. Izabrana sam u znanstveno –nastavno zvanje docenta na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na Katedri za internu medicinu u listopadu 2009.godine. Koautor u sam 21 publiciranom znanstvenom i stručnom radu, od čega je 11 radova objavljeno u časopisima zastupljenim u CC.

Održala sam niz predavanja na domaćim i stranim stručnim skupovima. Članica sam Hrvatskog liječničkog zbora, članica i dopredsjednica Hrvatskog kardiološkog društva od 2012, članica Europskog kardiološkog društva. Uža područja interesa su mi ehokardiografija i elektrostimulacija srca. Zamjenica pročelnika Katedre za internu medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sam od 2012.godine.

Udana sam, majka dvojice sinova, starih 25 i 23 godine.

diana delic brkljacic

Ivica Benko

Ivica Benko

Ivica Benko rođen je 25. veljače 1983. godine u Zaboku. Srednju medicinsku školu završio je u Bedekovčini 2001. godine, te nakon toga upisao preddiplomski Studij sestrinstva pri Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu i diplomirao 2006. godine. 2012. godine završio je specijalistički diplomski stručni studij Kliničkog sestrinstva pri istom Veleučilištu. 2016. godine završio je sveučilišni poslijediplomski studij Menadžment kvalitete u zdravstvu pri međunarodnom sveučilištu DIU Libertas u Zagrebu.

2004. godine započeo je pripravnički staž na Odjelu intenzivne kardijalne skrbi na zavodu za bolesti srca i krvnih žila Klinike za unutarnje bolesti KBC Sestre milosrdnice, te tamo nastavio raditi do 2009. godine. Od 2009. godine radi na odjelu za elektrostimulaciju i elektrofiziologiju srca Klinike za bolesti srca i krvnih žila. Na istoj Klinici član je tima invazivne i intervencijske kardiologije od 2010. godine.

Od 2011. godine u suradničkom je zvanju na Katedri za zdravstvenu njegu na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu,  a od 2013. godine na istoj katedri je u zvanju višeg asistenta, te od 2018., u zvanju predavača.

Član je Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara i Vijeća za kardiovaskularnu njegu pri Europskom kardiološkom društvu.

2014. godine imenovan je predsjednikom Radne skupine za invazivnu i intervencijsku kardiologiju, aritmije i elektrostimulaciju srca Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara.

U lipnju 2017. godine položio je Europski ispit iz elektrostimulacije srca, te je od tada EHRA (Europsko aritmološko društvo) certificirani stručnjak za srodne profesije (EHRA Certificated Cardiac Device Specialists for Allied Professionals – ECDSAP)

U svom radu objavio je oko trideset stručnih radova i kongresnih priopćenja. Aktivno je sudjelovao na nizu domaćih i međunarodnih stručnih skupova, kongresa i radionica, kao i u organizaciji radionica i tečajeva iz područja invazivne kardiologije, aritmologije i elektrostimulacije srca.

ivica benko